Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III Nsm 44/20 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią z 2021-11-18

Sygn. akt III Nsm 44/20

POSTANOWIENIE

Dnia 18 listopada 2021 roku

Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Wojciech Kokociński

po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2021 roku w Nakle nad Notecią

na posiedzeniu niejawnym sprawy

z urzędu

z udziałem K. O., H. G., A. R. (1) i A. R. (2) oraz Prokuratora

o pozbawienie K. O. i H. G. władzy rodzicielskiej nad małoletnią W. G. (1) oraz sprawy z urzędu

z udziałem K. O., A. R. (1) i A. R. (2) oraz Prokuratora

o pozbawienie K. O. władzy rodzicielskiej nad małoletnim J. M.

postanawia

1.  pozbawić H. G. ur. (...) w N. syna M. i W. i K. O. ur. (...) w N. córkę J. i M. władzy rodzicielskiej nad małoletnią córką W. G. (1) ur. (...) w S. oraz pozbawić K. O. władzy rodzicielskiej nad małoletnim synem J. M. ur. (...) w W. i umieścić małoletnich W. G. (1) oraz J. M. w rodzinnej pieczy zastępczej - niezawodowej rodzinie zastępczej A. R. (1) ur. (...) w Ł. córki J. i E. oraz A. R. (2) ur. (...) w K. syna B. i A., małżonków zam. (...) gm. K., których zobowiązać do składania sprawozdań z powierzonej pieczy nad dziećmi co 6 miesięcy, a termin pierwszego sprawozdania wyznaczyć na dzień 1 lutego 2022 roku;

2.  zasądzić od Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią na rzecz adwokata D. L. kwotę 295,20 zł (dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej uczestniczce K. O. z urzędu;

3.  stwierdzić, że każdy z uczestników ponosi pozostałe koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie.

Sędzia Sądu Rejonowego Wojciech Kokociński

Sygn. akt: III Nsm 44/20

UZASADNIENIE

W dniu 14 lutego 2020 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy (...) w Mroczy złożył wniosek do tu. Sądu o wgląd w sytuację rodziny K. O. z uwagi na podejrzenie stosowania przemocy fizycznej wobec małoletnich dzieci. W dniu 16 lutego 2020 roku K. O. została tymczasowo aresztowana pod zarzutem znęcania się nad małoletnimi dziećmi, a w dniu 17 lutego 2020 roku informację o maltretowaniu małoletniego J. O. nadesłał do Sądu także Szpital im. (...) w B..

Sąd po zapoznaniu się z w/w informacjami i wywiadem kuratora sądowego postanowieniem z dnia 18 lutego 2020 r. wszczął z urzędu postępowanie o pozbawienie K. O. i H. G. władzy rodzicielskiej nad ich małoletnią córką W. G. (1) oraz o pozbawienie K. O. władzy rodzicielskiej nad małoletnim J. O. i tego samego dnia wydał postanowienie o tymczasowym umieszczeniu małoletnich dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej a do udziału w sprawie zgłosił się Prokurator Prokuratury Rejonowej w Nakle nad Notecią. Z uwagi na ustalenie ojcostwa wobec małoletniego J. O. do sprawy w dniu 1 lutego 2021 roku został wezwany ojciec dziecka P. M., który oświadczeniem z dnia 6 maja 2021 roku zrzekł się wszelkich praw do dziecka. Ostatecznie jako kandydaci do pełnienia na stałe pieczy zastępczej nad dziećmi zostali wskazani A. R. (1) oraz A. R. (2) i postanowieniem z dnia 9 czerwca 2021 roku Sąd wezwał ich do udziału w sprawie.

Prokurator w toku postępowania wniósł o pozbawienie uczestników K. O. i H. G. władzy rodzicielskiej nad małoletnią W. G. (1) oraz o pozbawienie K. O. władzy rodzicielskiej wobec małoletniego J. M. i umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej u małżonków R..

Uczestniczka K. O. sprzeciwiła się pozbawieniu jej władzy rodzicielskiej nad dziećmi.

Uczestnik H. G. nie zajął stanowiska w sprawie i w ogóle nie brał udziału w postępowaniu (nie stawił się na rozprawę, nie złożył żadnych wyjaśnień na piśmie).

Uczestnicy A. i A. małżonkowie R. wnieśli o umieszczenie u nich małoletnich dzieci na stałe w ramach niezawodowej rodziny zastępczej.

Sąd ustalił i zważył, co następuje.

Małoletnia W. G. (1) ur. (...) w S. jest dzieckiem uczestników K. O. i H. G.. Z uwagi na nieprawidłowości w opiece nad dzieckiem i zaniedbania ze strony uczestników Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią postanowieniem z dnia 5 października 2017 r. w sprawie I. N. 128/17 ograniczył K. O. i H. G. władzę rodzicielską nad małoletnią W. G. (1) poprzez poddanie wykonywania tej władzy stałemu nadzorowi kuratora sądowego, zobowiązanie uczestników do pracy z asystentem rodziny przy ośrodku pomocy społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania uczestników oraz poprzez zobowiązanie uczestnika H. G. do podjęcia leczenia odwykowego z uzależnienia od alkoholu. Małoletni J. M. ur. (...) w W. jest dzieckiem K. O. i P. M.. Na mocy wyroku Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie III RC 134/19 ustalono ojcostwo P. M. wobec małoletniego J. oraz zasądzono od niego na rzecz małoletniego dziecka alimenty w kwocie 500 zł miesięcznie, płatne do rąk opiekunów zastępczych. Wyrok nie zawiera rozstrzygnięcia odnośnie władzy rodzicielskiej nad małoletnim J. M.. P. M. nie interesował się sytuacją swojego syna, nie utrzymywał z małoletnim żadnych kontaktów a oświadczeniem złożonym w dniu 6 maja 2021 roku przed Sądem Rejonowym w Nakle nad Notecią w sprawie I. N. 44/20 zrzekł się wszelkich praw do małoletniego J. M. wyrażając zgodę na jego przysposobienie w przyszłości bez wskazania osoby przysposabiającego. Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią postanowieniem z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie I. N. 274/19 ograniczył K. O. władzę rodzicielską nad małoletnim synem J. poprzez poddanie wykonywania tej władzy stałemu nadzorowi kuratora sądowego oraz zobowiązanie uczestniczki do pracy z asystentem rodziny przy ośrodku pomocy społecznej właściwym dla miejsca jej zamieszkania, z uwagi na niewłaściwe funkcjonowanie K. O. i zagrożenie dobra dziecka.

Dowód : zeznania uczestniczki K. O. /k.360 akt/;

zeznania świadka M. M. (2) /k.359-359v akt/;

zeznania świadka W. G. (2) /k.359v akt/;

sprawozdanie z wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w miejscu

zamieszkania K. O. /k.17-24, 37-44, 99-100 akt/;

informacje z systemu PESEL-SAD dotyczące K. O. i H. G.

/k.27-28 akt/;

informacje z systemu PESEL-SAD dotyczące małoletnich dzieci /k.29-35 akt/;

sprawozdanie z wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w miejscu pobytu

H. G. /k.93-95 akt/;

odpis wyroku Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią z dnia 9 grudnia 2020 roku

w sprawie III RC 134/19 /k.223 akt/;

oświadczenie P. M. o zrzeczeniu się praw do małoletniego J.

O.-M. /k.266 akt/;

akta III Opmk 9/17 Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią;

akta III Opmk 20/17 Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią.

K. O. na początku 2018 roku rozstała się z H. G. i od tego czasu samotnie wychowywała córkę, następnie związała się z P. M., jednakże krótko po tym jak zaszła w ciążę związek ten się rozpadł, w styczniu 2019 roku zamieszkała w Mroczy przy ul. (...), najpierw u swojej siostry A. H., a od czerwca w mieszkaniu R. S., z którym związała się na stałe. Funkcjonowanie uczestniczki od połowy 2019 roku pozornie wyglądało w miarę poprawnie, K. O. na co dzień nie pracowała, zajmowała się dziećmi, nie nadużywała alkoholu, w lokalu było czysto, dzieci miały zabezpieczone podstawowe potrzeby bytowe, asystent rodziny, pracownik socjalny, kurator czy dzielnicowy wizytujący rodzinę nie zgłaszali istotnych zastrzeżeń odnośnie funkcjonowania uczestniczki, wprawdzie w domu czasami dochodziło do awantur ale były one związane z niewłaściwymi zachowaniami R. S. w zwiazku z nadużywaniem przez niego alkoholu.

Dowód : zeznania uczestniczki K. O. /k.360 akt/;

zeznania świadka K. N. /k.358v akt/,

zeznania świadka M. M. (2) /k.359-359v akt/;

zeznania świadka W. G. (2) /k.359v akt/;

sprawozdanie z wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w miejscu

zamieszkania K. O. /k.17-24, 37-44, 99-100 akt/;

akta III Opmk 20/17 Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią.

W dniu 12 lutego 2020 roku (...) w Mroczy otrzymał anonimową informację, że małoletni J. M. ma uraz ręki, w związku z czym pracownik socjalny wraz z asystentem rodziny udali się do miejsca zamieszkania K. O., gdzie zauważyli u dziecka obrzęk ręki i zasinienie na kostce, na co matka odpowiedziała, że chłopiec spadł z łóżeczka i zakleszczył sobie nóżkę w szczebelki. Uczestniczka nie pojechała z dzieckiem do lekarza i nie zastosowała się do sugestii pracowników (...) M. o konieczności zbadania dziecka, czynność ta była przez nią odwlekana i dopiero po kolejnych naleganiach i interwencji kuratora zawodowego, uczestniczka w dniu 14 lutego 2020 roku wieczorem udała z dzieckiem do Szpitala im. (...) w B., gdzie u małoletniego J. stwierdzono złamanie kończyn i objawy dziecka maltretowanego, chłopiec został umieszczony w Klinice (...) a uczestniczka oraz jej partner R. S. w dniu 16 lutego 2020 roku zostali tymczasowo aresztowani pod zarzutem znęcania fizycznego i psychicznego nad dziećmi. Prowadzone postępowanie karne w sprawie II K 128/20 Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią jednoznacznie wykazało, że K. O. od grudnia 2019 roku do 14 lutego 2020 roku działając wspólnie i w porozumeniu z R. S. znęcała się psychicznie i fizycznie nad małoletnimi dziećmi J. M. i W. G. (1) nieporadnymi z uwagi na wiek w ten sposób, że biła dzieci po całym ciele, szarpała i izolowała zamykając w pokoju, a nadto przykrywała całe ciało J. O. wraz z głową i pozostawiała dziecko w ten sposób, przy czym w nieustalonym bliżej okresie spowodowała u syna J. obrażenia ciała w postaci zwichnięcia stawu łokciowego prawego, złamania przynasady dalszej kości ramiennej prawej, złamania przynasady dalszej kości ramiennej lewej, złamania przynasady dalszej kości promieniowej lewej, złamania przynasady dalszej kości piszczelowej i strzałkowej prawej, złamania przynasady dalszej kości udowej prawej, skutkujące rozstrojem zdrowia na okres powyżej 7 dni a następnie nie zapewniła małoletniemu J. niezwłocznej pomocy lekarskiej narażając go na ból i cierpienie działając w ten sposób w warunkach szczególnego okrucieństwa. Powyższe zachowania uczestniczki stanowiły przestępstwo z art. 207§2 kk w zb. z art. 157§1 kk w zw. z art. 11§2 kk, za które prawomocnym wyrokiem z dnia 30 czerwca 2020 roku K. O. została skazana na karę 6 lat pozbawienia wolności oraz zasądzono od niej na rzecz małoletniej córki W. zadośćuczynienie w wysokości 1.000 zł a na rzecz syna J. 2.000 zł. K. O. aktualnie odbywa karę w Zakładzie Karnym w G., koniec kary przypada na dzień 13 lutego 2026 roku, chce utrzymywać kontakt z dziećmi, wysyła do nich listy.

Dowód : zeznania uczestniczki K. O. /k.360 akt/;

zeznania uczestniczki A. R. (1) /k.360-360v akt/;

zeznania uczestnika A. R. (2) /k.360v akt/;

zeznania świadka K. N. /k.358v akt/;

zeznania świadka M. M. (2) /k.359-359v akt/;

zeznania świadka W. G. (2) /k.359v akt/;

zawiadomienie KP M. z dnia 16 lutego 2020 roku /k.80 akt/;

odpis postanowienia o tymczasowym aresztowaniu K. O. /k.4 akt/;

zawiadomienie Szpitala im. (...) w B. z dnia 17 lutego 2020 roku

/k.78-79 akt/;

informacja (...) M. z dnia 17 lutego 2020 roku /k.53 akt/;

sprawozdanie z wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w miejscu

zamieszkania K. O. /k.17-24, 37-44, 99-100 akt/;

dokumentacja z KPP N. dotycząca czynności w sprawie K.

O. i R. S. /k.59-77 akt/;

sprawozdanie z wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w miejscu pobytu

H. G. /k.93-95 akt/;

akt oskarżenia przeciwko K. O. /k.118-124 akt/;

ocena sytuacji małoletnich dzieci K. O. przeprowadzona przez

(...) w N. /k.175-181, 190-193, 233-248, 268-272 akt/;

odpis wyroku Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie II K 128/20 /k.196-199 akt/;

akta II K 128/20 Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią;

akta III Opmk 20/17 Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią.

H. G. od chwili rozstania z K. O. na początku 2018 roku w niewielkim zakresie interesował się sytuacją swojej córki W. G. (1), uczestnik cały czas na stałe przebywa w Wielkiej Brytanii, sporadycznie odwiedzał małoletnią, zwykle raz do roku, do momentu umieszczenia dziewczynki w pieczy zastępczej utrzymywał z nią kontakt poprzez komunikatory internetowe, przekazywał również matce dziecka należne alimenty, natomiast w trakcie przedmiotowego postępowania w ogóle nie zainteresował się losem córki, jej potrzebami, zaprzestał utrzymywać z nią jakikolwiek kontakt, nie bierze udziału w życiu dziecka, jego więź z małoletnią W. jest bardzo powierzchowna, ojciec nie podejmuje żadnych decyzji dotyczących dziecka, nie pamięta o ważnych wydarzeniach w życiu córki, nie dzwoni do opiekunów zastępczych i nie pyta o córkę. Uczestnik w przeszłości nadużywał alkoholu.

Dowód : zeznania uczestniczki K. O. /k.360 akt/;

zeznania uczestniczki A. R. (1) /k.360-360v akt/;

zeznania uczestnika A. R. (2) /k.360v akt/;

zeznania świadka W. G. (2) /k.359v akt/;

sprawozdanie z wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w miejscu

zamieszkania K. O. /k.17-24, 37-44, 99-100 akt/;

sprawozdanie z wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w miejscu pobytu

H. G. /k.93-95 akt/;

ocena sytuacji małoletnich dzieci K. O. przeprowadzona przez

(...) w N. /k.175-181, 190-193, 233-248, 268-272 akt/;

akta II K 128/20 Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią;

akta III Opmk 20/17 Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią.

Małoletni W. G. (1) i J. M. od dnia 18 lutego 2020 roku przebywają w pieczy zastępczej, aktualnie od końca czerwca 2021 roku u A. i A. małżonków R. zamieszkałych w miejscowości (...) gm. K.. Dzieci bardzo szybko przywiązały się do opiekunów zastępczych, nie wykazują szczególnej tęsknoty za rodzicami, wymagają ciepła, miłości, przytulania, boją się porzucenia przez rodzinę zastępczą. W. G. (1) czasami rozmawia na temat matki i przekazuje informacje o stosowanej przemocy w domu rodzinnym.

Dowód : zeznania uczestniczki K. O. /k.360 akt/;

zeznania uczestniczki A. R. (1) /k.360-360v akt/;

zeznania uczestnika A. R. (2) /k.360v akt/;

dokumentacja z KPP N. dotycząca czynności w sprawie K.

O. i R. S. /k.59-77 akt/;

ocena sytuacji małoletnich dzieci K. O. przeprowadzona przez

(...) w N. /k.175-181, 190-193, 233-248, 268-272 akt/;

sprawozdanie z wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w miejscu

zamieszkania A. i A. małżonków R. /k.313 akt/;

akta II K 128/20 Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią;

akta III Opmk 20/17 Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią.

Uczestnicy A. R. (1) i A. R. (2) są małżeństwem od 12 lat, w październiku 2021 roku uzyskali kwalifikację do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej i zostali wpisani do rejestru rodzin zastępczych (...) w K.. Uczestnicy w listopadzie 2020 roku uzyskali pozytywną opinię kwalifikacyjną na rodzinę adopcyjną, odbyli szkolenia dla kandydatów do adopcji dziecka, nie posiadają własnych dzieci z przyczyn medycznych. A. R. (1) ma 40 lat, A. R. (2) ma 36 lat, są zgodnym małżeństwem, posiadają wszystkie niezbędne zezwolenia i opinie pozwalające im pełnić funkcję niezawodowej rodziny zastępczej, w ocenie (...) w K. i Ośrodka (...) w T. Oddział we W. są optymistami, osobami wrażliwymi na potrzeby dzieci, w sposób właściwy sprawują opiekę, dbają o zaspokojenie wszelkich potrzeb rozwojowych i emocjonalnych dzieci. Uczestnicy zamieszkują w miejscowości (...) gm. K. w domu jednorodzinnym, o powierzchni około 120 m 2 składającym się z 4 pokoi, salonu, kuchni i łazienki, pomieszczenia są odpowiednio wyposażone we wszelkie niezbędne sprzęty i przystosowane do pobytu małoletnich dzieci, W. i J. posiadają oddzielne pokoje. Uczestnicy są również właścicielami niewielkiej ilości gruntów rolnych, które wydzierżawiają. A. R. (1) pracuje jako sprzedawca w sklepie z wynagrodzeniem 2.750 zł netto miesięcznie, choruje na niedoczynność tarczycy, aktualnie z uwagi na zajmowanie się dziećmi przebywa na urlopie macierzyńskim. A. R. (2) jest zatrudniony jako kierowca zawodowy z wynagrodzeniem 5.200 zł netto miesięcznie, cieszy się dobrym zdrowiem. W funkcjonowaniu rodziny nie ma widocznych nieprawidłowości, sytuacja mieszkaniowa i bytowa nie budzi zastrzeżeń, rodzina funkcjonuje prawidłowo, uczestnicy nie byli dotychczas karani, są osobami wolnymi od nałogów, prowadzą ustabilizowany tryb życia, mają pozytywną opinię środowiskową oraz prezentują wysoki poziom motywacji do pełnienia roli rodziny zastępczej.

Dowód : zeznania uczestniczki A. R. (1) /k.360-360v akt/;

zeznania uczestnika A. R. (2) /k.360v akt/;

ocena sytuacji małoletnich dzieci K. O. przeprowadzona przez

(...) w N. /k.175-181, 190-193, 233-248, 268-272 akt/;

dokumentacja z Ośrodka (...) w T. Oddziału we W.

dotycząca A. i A. małżonków R. /k.279-292 akt/;

informacje z systemu PESEL-SAD dotyczące A. i A. małżonków

R. /k.293-294 akt/;

sprawozdanie z wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w miejscu

zamieszkania A. i A. małżonków R. /k.313 akt/;

informacja (...) w K. o A. i A. małżonkach R. /k.319,

321-327 akt/;

dokumentacja dotycząca sytuacji A. i A. małżonków R.

odnośnie przesłanek do pełnienia pieczy zastępczej /k.347-354 akt/;

rejestr danych osób zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

niezawodowej (...) w K. /k.365 akt/;

świadectwa ukończenia szkolenia dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej

A. i A. małżonków R. /k.366-367 akt/;

akta III Opmk 20/17 Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie: dokumentów w postaci: zawiadomienia (...) M. z dnia 14 lutego 2020 roku /k.25 akt/, zawiadomienia KP M. z dnia 16 lutego 2020 roku /k.80 akt/, odpisu postanowienia o tymczasowym aresztowaniu K. O. /k.4 akt/, zawiadomienia Szpitala im. (...) w B. z dnia 17 lutego 2020 roku /k.78-79 akt/, informacji (...) M. z dnia 17 lutego 2020 roku /k.53 akt/, sprawozdania z wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w miejscu zamieszkania K. O. /k.17-24, 37-44, 99-100 akt/, informacji z systemu PESEL-SAD dotyczących K. O. i H. G. /k.27-28 akt/, informacji z systemu PESEL-SAD dotyczących małoletnich dzieci /k.29-35 akt/, dokumentacji z KPP N. dotyczącej czynności w sprawie K. O. i R. S. /k.59-77 akt/, sprawozdania z wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w miejscu pobytu H. G. /k.93-95 akt/, aktu oskarżenia przeciwko K. O. /k.118-124 akt/, oceny sytuacji małoletnich dzieci K. O. przeprowadzonej przez (...) w N. /k.175-181, 190-193, 233-248, 268-272 akt/, odpisu wyroku Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie II K 128/20 /k.196-199 akt/, odpisu wyroku Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie III RC 134/19 /k.223 akt/, oświadczenia P. M. o zrzeczeniu się praw do małoletniego J. M. /k.266 akt/, dokumentacji z Ośrodka (...) w T. Oddziału we W. dotyczącej A. i A. małżonków R. /k.279-292 akt/, informacji z systemu PESEL-SAD dotyczących A. i A. małżonków R. /k.293-294 akt/, sprawozdania z wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w miejscu zamieszkania A. i A. małżonków R. /k.313 akt/, informacji (...) w K. o A. i A. małżonkach R. /k.319, 321-327 akt/, dokumentacji dotyczącej sytuacji A. i A. małżonków R. odnośnie przesłanek do pełnienia pieczy zastępczej /k.347-354 akt/, rejestru danych osób zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej (...) w K. /k.365 akt/, świadectwa ukończenia szkolenia dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej A. i A. małżonków R. /k.366-367 akt/, akt II K 128/20 Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią, akt III Opmk 9/17 Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią, akt III Opmk 20/17 Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią; zeznań świadków: K. N. /k.358v akt/, M. M. (2) /k.359-359v akt/ i W. G. (2) /k.359v akt/ a także zeznań uczestniczki K. O. /k.360 akt/, uczestniczki A. R. (1) /k.360-360v akt/ oraz uczestnika A. R. (2) /k.360v akt/.

Przedstawione dokumenty nie budzą wątpliwości, treść tych dokumentów jest jednoznaczna i jasna, zostały sporządzone w przepisanej formie i przez upoważnione do tego organy, nie noszą śladów manipulacji a ich prawdziwość nie była kwestionowana w toku postępowania, dlatego też Sąd uznał je za wiarygodne.

Sąd dał wiarę zeznaniom świadków K. N. /k.358v akt/, M. M. (2) /k.359-359v akt/ i W. G. (2) /k.359v akt/, wskazani świadkowie zgodnie ze swoim stanem wiedzy zeznawali w sposób jasny, logiczny i konsekwentny, przedstawili sytuację dotyczącą K. O., H. G. i małoletnich dzieci, wskazywali na znikomy udział ojca w życiu małoletniej W. G. (1), szczegółowo przedstawili funkcjonowanie uczestniczki oraz wydarzenia dotyczące ujawnienia znęcania się przez nią i jej partnera nad małoletnimi dziećmi, zeznania tych świadków były stanowcze, szczere i jednoznaczne, wynikały z poczynionych przez nich obserwacji odnośnie uczestniczki i jej dzieci w miejscu zamieszkania, znalazły potwierdzenie w szeregu innych dowodów zebranych w sprawie, dlatego też Sąd uznał je za wiarygodne.

Sąd dał wiarę zeznaniom uczestników A. R. (1) /k.360-360v akt/ oraz A. R. (2) /k.360v akt/, gdyż są one szczere, logiczne, jednoznaczne i konsekwentne, znajdują potwierdzenie w szeregu innych dowodów zgromadzonych w sprawie w tym w szczególności dokumentach zawierających opinie o funkcjonowaniu rodziny zastępczej uczestników, zarówno A. jak i A. małżonkowie R. jako osoby nie mające wcześniej kontaktu z K. O. nie mieli żadnych powodów aby w sposób niezgodny z prawdą przedstawić sytuację małoletnich dzieci uczestniczki i stan w jakim się znajdowały po ich umieszczeniu w rodzinie zastępczej uczestników, wprost wskazywali na stwierdzone przez nich nieprawidłowości i zaniedbania jakie zauważyli u małoletnich dzieci, podkreślali konieczność otoczenia tych dzieci szczególna troską, ciepłem, miłością. Zeznania uczestników nie nasuwają wątpliwości, są obiektywne i jednoznaczne, nie były kwestionowane, uczestnicy nie wykazywali w nich w nich negatywnego nastawienia do matki dzieci i zeznawali w sposób wyważony podkreślając jedynie konieczność pozostawienia dzieci w pieczy zastępczej dla ich dobra, dlatego też Sąd nie znalazł powodów do kwestionowania ich zeznań w jakimkolwiek zakresie.

Natomiast jeżeli chodzi o zeznania uczestniczki K. O. /k.360 akt/, to można im dać wiarę jedynie częściowo, dotyczy to tych fragmentów, które pozostają w zgodzie z zeznaniami pozostałych uczestników oraz przesłuchanych w sprawie świadków a także aktami prowadzonych postępowań wykonawczych w przedmiocie ograniczenia K. O. władzy rodzicielskiej nad jej małoletnimi dziećmi i aktami sprawy karnej II K 128/20 tut. Sądu, w tym bowiem zakresie zeznania uczestniczki nie nasuwają większych wątpliwości, są jasne, logiczne i korelują z wyżej powołanymi dowodami. Nie można tego jednak powiedzieć o tej części zeznań K. O., w których podawała ona, że nie znęcała się nad swoimi dziećmi i wszystkiemu winien jest jej konkubent albowiem przeczy temu treść wyroku skazującego w sprawie II K 128/20 Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią i akta tego postępowania, którym to orzeczeniem odnośnie winy i przypisanego K. O. przestępstwa Sąd był związany w niniejszej sprawie i nie mógł poczynić jakichkolwiek innych ustaleń (art. 11 kpc), jak również wynikało to z chęci zrzucenia odpowiedzialności przez uczestniczkę wyłącznie na partnera i usprawiedliwienia tym samym swojej osoby. Biorąc to wszystko pod uwagę Sąd dał wiarę zeznaniom uczestniczki K. O. jedynie częściowo, tj. w takim zakresie jak zostało to szczegółowo omówione powyżej.

Sąd oddalił wnioski dowodowe K. O. o przesłuchanie w charakterze świadków S. C., M. O., I. O. i M. P. jako niemających znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy wobec prawomocnego skazania uczestniczki za znęcanie się nad dziećmi.

Zgodnie z art. 92 kro dziecko pozostaje aż do pełnoletniości pod władzą rodzicielską. Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowywania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw, przy czym władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny (art. 95 kro). Natomiast w myśl art. 96§1 kro rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim, obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień. Osobom wykonującym władzę rodzicielską oraz sprawującym opiekę lub pieczę nad małoletnim zakazuje się stosowania kar cielesnych (art. 96 1 kro). W myśl art. 111§1 kro jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców. Jak podkreśla się w orzecznictwie i literaturze trwała przeszkoda to taka, która według rozsądnego przewidywania będzie istniała przez długi czas nie dający się ustalić albo wprawdzie możliwy do przewidzenia, ale obejmujący długi okres, z reguły wieloletni, czego przykładem może być zaginięcie tego z rodziców, co do którego sąd orzeka pozbawienie władzy rodzicielskiej, jego wyjazd na stałe za granicę połączony z całkowitym brakiem zainteresowania dzieckiem, umieszczenie rodzica w zakładzie karnym w celu odbycia długotrwałej kary, umieszczenie go z powodu nieuleczalnej choroby w odpowiednim zakładzie leczniczym. Natomiast jako konkretne przyczyny pozbawienia rodziców władzy rodzicielskiej z powodu jej nadużywania lub zaniedbań można wymienić nałóg pijaństwa rodziców, ich rozwiązły tryb życia, uprawianie przestępczego procederu, uchylanie się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, nadmierne karcenie dziecka, znęcanie się na dzieckiem, całkowity brak zainteresowania dzieckiem itp. Skutek w postaci pozbawienia rodziców władzy rodzicielskiej może mieć tylko takie zaniedbywanie przez nich obowiązków, które może być zakwalifikowane jako rażące, muszą to być więc zaniedbania poważne, jednakże pozbawienie władzy rodzicielskiej mogą uzasadniać także zaniedbania o mniejszym ciężarze jeżeli nabierają one cech uporczywości i niepoprawności.

Zgodnie natomiast z art. 112 3 kro umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić jedynie wówczas, gdy uprzednio stosowane inne środki przewidziane w art. 109§2 pkt 1-4 kro oraz formy pomocy rodzicom dziecka, o których mowa przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, nie doprowadziły do usunięcia stanu zagrożenia dobra dziecka, chyba że konieczność niezwłocznego zapewnienia dziecku pieczy zastępczej wynika z poważnego zagrożenia dobra dziecka, w szczególności zagrożenia jego życia lub zdrowia. W myśl art. 112 5§1 kro Sąd może powierzyć sprawowanie pieczy zastępczej małżonkom albo osobie niepozostającej w związku małżeńskim, którzy są wstępnymi albo rodzeństwem dziecka. Sprawowanie pieczy zastępczej sąd może także powierzyć małżonkom albo osobie niepozostającej w związku małżeńskim, którzy nie są wstępnymi albo rodzeństwem dziecka, jeżeli osoby te zostały wpisane do rejestru osób zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka albo pełnią już funkcję rodziny zastępczej zawodowej lub rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzących rodzinny dom dziecka. Jeżeli jest to uzasadnione dobrem dziecka sąd może tymczasowo, nie dłużej jednak niż na 6 miesięcy, powierzyć pełnienie funkcji rodziny zastępczej małżonkom albo osobie niepozostającej w związku małżeńskim, którzy nie są wstępnymi albo rodzeństwem dziecka, niespełniającym warunku niezbędnych szkoleń, określonego w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dotyczących rodzin zastępczych (art. 112 5§1 kro). Zgodnie natomiast z rat. (...) kro rodzeństwo powinno być umieszczone w tej samej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, chyba, że byłoby to sprzeczne z dobrem dziecka.

Z tymi uregulowaniami korespondują zapisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 332), które stanowią, że rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, u których umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy zastępczej, przy czym rodzinę zastępczą spokrewnioną tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka (art. 41 ustawy). Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które: dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej, nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona, wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego, nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych, są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym, przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego. Ponadto pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo (art. 42 ust. 2 ustawy) a w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów (art. 42 ust. 3 ustawy).

Zgodnie natomiast z art. 577 kpc sąd opiekuńczy może zmienić swoje postanowienie, nawet prawomocne, jeżeli wymaga tego dobro osoby, której postępowanie dotyczy.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy, w świetle przeprowadzonych dowodów i ustalonego na ich podstawie stanu faktycznego, zdaniem Sądu dobro małoletnich W. G. (1) i J. M. przemawiało za tym, aby pozbawić H. G. władzy rodzicielskiej nad małoletnią córką a K. O. władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi ze względu na rażące zaniedbywanie obowiązków rodzicielskich oraz nadużywanie władzy rodzicielskiej przez matkę, na co wskazywały następujące względy.

Po pierwsze należy podkreślić, że uczestnik H. G. od chwili rozstania z K. O. (początek 2018 roku) przestał interesować się sytuacją swojej córki W. G. (1), uczestnik na stałe przebywa w Wielkiej Brytanii, z córką widywał się zazwyczaj raz do roku, do momentu umieszczenia dziewczynki w pieczy zastępczej utrzymywał z nią kontakt poprzez komunikatory internetowe, przekazywał również matce dziecka należne alimenty, jednakże odkąd dziewczynka nie mieszka z matką zaprzestał wywiązywać się nawet z tych obowiązków, w ogóle nie zainteresował się losem córki w trakcie tego postępowania, nie poczynił żadnych starań w kierunku przejęcia nad nią opieki, co więcej nie bierze obecnie żadnego udziału w życiu dziecka, jego więź z małoletnią W. jest bardzo powierzchowna (o ile jeszcze w ogóle istnieje), ojciec nie podejmuje żadnych decyzji dotyczących dziecka, nie pamięta o ważnych wydarzeniach w życiu córki, nie dzwoni do opiekunów zastępczych i nie pyta o córkę, jej potrzeby. Postępowanie uczestnika wykazuje że jest on osobą pozbawioną empatii, skupioną wyłącznie na sobie, pomimo uzyskania informacji o fizycznym i psychicznym znęcaniu się matki nad W. nie zaangażował się w jakąkolwiek pomoc córce, nie dopytywał o jej potrzeby, nie wsparł dziecka w tych trudnych chwilach, od dłuższego czasu w ogóle nie jest obecny w życiu córki (kontaktował się z nią jedynie krótko po umieszczeniu w pieczy zastępczej u państwa J.), nie wykonuje żadnych obowiązków wobec dziecka, przebywa za granicą, nie wykazuje jakiejkolwiek chęci zmiany swojego postępowania. Wszystko to pokazuje ewidentnie, że uczestnik H. G. całkowicie lekceważy wszystkie ciążące na nim obowiązki rodzicielskie względem dziecka, co uzasadnia pozbawienie go władzy rodzicielskiej nad małoletnią W. G. (1).

Natomiast jeżeli chodzi o uczestniczkę K. O. to trudno o bardziej jaskrawy przykład nadużywania przez rodzica władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi i naruszenia ich dobra jak miało to miejsce w niniejszej sprawie. K. O. pomimo ograniczenia jej władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi i ustanowienia nadzoru kuratora sądowego oraz pomocy asystenta rodziny nie potrafiła w sposób właściwy wywiązywać się z obowiązków rodzicielskich, co więcej od końca 2019 roku używała przemocy fizycznej i psychicznej wobec ośmiomiesięcznego synka i czteroletniej córki zadając dzieciom krzywdę i wyrządzając im ból, K. O. została prawomocnie skazana za popełnienie przestępstwa znęcania się fizycznego i psychicznego nad małoletnimi J. M. i W. G. (1) ze szczególnym okrucieństwem i jak wskazano wyżej zgodnie z art. 11 kpc ustalenia prawomocnego wyroku skazującego co do faktu popełnienia przestępstwa wiążą sąd rodzinny w niniejszym postępowaniu, co automatycznie przesądza spełnienie przesłanki z art. 111 kro skutkującej koniecznością (a nie tylko możliwością) wydania orzeczenia o pozbawieniu uczestniczki władzy rodzicielskiej nad dziećmi. Nadmienić należy, że postępowanie K. O. jawi się jako wysoce karygodne, naganne, momentami wręcz bestialskie, mając na uwadze to, że uczestniczka wspólnie ze swoim konkubentem zadawali cierpienia fizyczne m.in. niespełna rocznemu dziecku, które doznało licznych złamań, rodzic który dopuszcza się tego rodzaju czynów zasługuje na najwyższe potępienie i powinien być na zawsze odsunięty od możliwości osobistej styczności z dzieckiem, swoim postępowaniem daje bowiem świadectwo zupełnego niezrozumienia podstawowych zasad współżycia społecznego i wartości jakimi powinien kierować się sprawując opiekę nad tak małym dzieckiem. W ocenie Sądu nie ma potrzeby szczegółowego przytaczania okoliczności tej sprawy, Sąd jest związany wyrokiem skazującym uczestniczkę za znęcanie nad dziećmi a ponadto w pełni popiera poczynione ustalenia w tym zakresie w toku procesu w sprawie II K 128/20 przez Sąd karny i zupełnie nie daje wiary twierdzeniom K. O., że to wyłącznie jej partner był wszystkiemu winny a ona o niczym nie wiedziała. Postępowanie K. O. wobec jej małoletnich dzieci (zadawanie cierpień fizycznych i psychicznych) stanowi rażące nadużycie i zaniedbanie w sferze władzy rodzicielskiej, skutkujące realną krzywdą fizyczną i psychiczną dla małoletnich, co spowodowało konieczność ich natychmiastowego umieszczenia w pieczy zastępczej, przy czym skazanie uczestniczki na karę 6 lat pozbawienia wolności za znęcanie ze szczególnym okrucieństwem nad dziećmi praktycznie wyklucza możliwość przywrócenia jej władzy rodzicielskiej w przyszłości, uczestniczka nigdy bowiem nie będzie dawała gwarancji, że ponownie nie popełni przestępstwa na szkodę dzieci. Zachowanie uczestniczki stanowiło traumatyczne doświadczenia dla małoletnich, którzy wymagają odpowiedniego wsparcia, miłości, zbudowania zaufania, otoczenia opieką, czego żaden z rodziców biologicznych nie jest im w stanie zapewnić.

Z uwagi na zagrożenie życia małoletnich dzieci niezbędne było ich umieszczenie na stałe w pieczy zastępczej i pozbawienie rodziców władzy rodzicielskiej, małoletni od końca czerwca 2021 roku przebywają w niezawodowej rodzinie zastępczej A. i A. małżonków R., mają tam bardzo dobre warunki, dzieci szybko się zaaklimatyzowały, zostały otoczone należytym wsparciem i miłością. Uczestnicy posiadają wszelkie niezbędne kwalifikacje i kompetencje aby odpowiedzialnie zajmować się małoletnimi, ukończyli szkolenia dla rodzin adopcyjnych oraz rodzin zastępczych, zostali wpisani do rejestru niezawodowych rodzin zastępczych (...) w K., z przyczyn medycznych nie posiadają własnych dzieci i bardzo mocno zaangażowali się w opiekę nad J. i W., wypełniają wszelkie ustawowe przesłanki do sprawowania pieczy nad dziećmi, sę w stanie stworzyc dla małoletnich prawdziwą, kochającą rodzinę, zapewnić im normalne życie pozbawione przemocy i zdaniem Sądu dają pełne gwarancje, że będą kierować się tylko i wyłącznie dobrem małoletnich dbając o ich dalszy prawidłowy rozwój.

Mając powyższe na uwadze i kierując się treścią powołanych przepisów Sąd postanowił pozbawić H. G. i K. O. władzy rodzicielskiej nad małoletnią córką W. G. (1) oraz pozbawić K. O. władzy rodzicielskiej nad małoletnim synem J. M. wobec rażącego zaniedbywania obowiązków rodzicielskich względem małoletnich dzieci oraz nadużywania władzy rodzicielskiej przez matkę i umieścił małoletnich w rodzinnej pieczy zastępczej - niezawodowej rodzinie zastępczej A. i A. małżonków R., których zobowiązał do składania sprawozdań z powierzonej pieczy nad dziećmi co 6 miesięcy, wyznaczając termin pierwszego sprawozdania na dzień 1 lutego 2022 r.

O kosztach postępowania orzeczono na mocy art. 520§1 kpc.

O kosztach nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej uczestniczce K. O. z urzędu orzeczono na podstawie §2, §4 ust. 1, 2 i 3, §14 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 18) zasądzając na rzecz adw. D. L. kwotę 295,20 zł, na co złożyło się wynagrodzenie pełnomocnika w kwocie 2 x 120 zł odpowiadającej wysokości stawki minimalnej w sprawie o pozbawienie władzy rodzicielskiej oraz kwota 55,20 zł tytułem 23% podatku VAT.

Sędzia Sądu Rejonowego

/Wojciech Kokociński/

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Borońska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Rejonowego Wojciech Kokociński
Data wytworzenia informacji: