Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 115/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią z 2016-01-14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 stycznia 2016 r.

Sąd Rejonowy w Nakle n. N. I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Małgorzata Łosoś

Protokolant:

sekr. sądowy Magdalena Ciołek

po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2016 r.

sprawy z powództwa A. S.

przeciwko (...) SA w W.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanego (...) SA w W. na rzecz powoda A. S. kwotę 3.640 zł (trzy tysiące sześćset czterdzieści) z odsetkami ustawowymi od dnia 2 stycznia 2013 roku do dnia zapłaty;

2.  w pozostałym zakresie powództwo oddala;

3.  zasądza od pozwanego (...) SA w W. na rzecz powoda A. S. kwotę 660,22 zł tytułem zwrotu kosztów procesu;

4.  nakazuje wypłacić powodowi ze Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią 39,78 tytułem nadpłaconej zaliczki na poczet kosztów udziału biegłego.

SSR Małgorzata Łosoś

I C 115/15

UZASADNIENIE

Powód A. S. wniósł pozew przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę kwoty 6.000 zł z ustawowymi odsetkami od 28.10.2011r. do dnia zapłaty tytułem odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu , którego doznał w dniu 28.10.2011r. na boisku szkolnym Jednocześnie powód wniósł o zasądzenie na jego rzecz kosztów procesu .

W uzasadnieniu pozwu powód podał , że w dniu 28.10.2011r. podczas zajęć szkolnych z grupą uczniów klasy sportowej uległ wypadkowi. Powód od razu sam zamroził i usztywnił kolano , a następnie został zawieziony do Szpitala w N., gdzie skierowano go do poradni specjalistycznej. Do szpitala na zabieg operacyjny przyjęto go dopiero 15.11.2011r. W karcie informacyjnej szpitala użyto zwrotu „ zastarzałe” całkowite rozerwanie więzadła krzyżowego przedniego stawu kolanowego lewego, choć do czasu przyjęcia do szpitala nigdy nie używano takiego określenia. Powód wskazał, iż pozwany odmówił mu wypłaty odszkodowania i jedynym argumentem jaki podał był właśnie zapis w dokumentacji medycznej mówiący o „zastarzałym” stanie chorobowym stawu kolanowego powoda. Powód podkreślił, iż wcześniej nigdy nie leczył kolana , ani też nie odczuwał bólu kończyny dolnej, a uszczerbek na zdrowiu , którego doznał był skutkiem urazu z dnia 28.10.2011r.

Pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie od powoda kosztów procesu.( k- 24-25)

Pozwany przyznał, iż łączy go z powodem umowa ubezpieczenia grupowego ubezpieczenia pracowniczego P , do którego mają zastosowanie ogóle warunki ubezpieczenia (...) oraz umowa dodatkowego ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem ( kod warunków (...)). Pozwany wskazał, że na podstawie umowy zawartej przez strony z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków odpowiada on do określonej kwoty za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu . W przypadku powoda –zgodnie z polisą -w chwili wypadku był on ubezpieczony na sumę 13.000 zł za 100% kalectwa , a w przypadku nieszczęśliwego wypadku za każdy procent trwałego kalectwa miał otrzymać 4% w/w kwoty tj. 520 zł.

Sąd ustalił i zważył co następuje:

Powód jest nauczycielem wychowania fizycznego w Gimnazjum nr 3 w N.. W dniu 28.10.2011 r. powód na boisku szkolnym prowadził zajęcia z grupą uczniów klasy sportowej. Powód demonstrował uczniom drybling w kontakcie z piłką a potem osobiście grał z nimi aby motywować uczniów do wykonywania ćwiczenia. Gdy w trakcie gry powód przeniósł ciężar ciała na lewą nogę poczuł „chrupnięcie” w lewym kolanie i dotkliwy ból. Powód sądził , że sobie poradzi z bólem i na chwilę usiadł na ławce. Niestety ból nie przechodził, a powód nie był w stania iść samodzielnie , więc uczniowie zanieśli go do szkoły. Powód jeszcze próbował sobie sam poradzić i specjalnym sprayem schłodził kolano , ale i to nie pomogło. Dlatego tez żona powoda, która pracuje w tej samej szkole zawiozła go do szpitala.

( zeznania świadków J. T. k- 61-61V, A. C. k- 61v, Ł.

K. k- 64, wyjaśnienia powoda k- 64)

Powód był zbadany przez chirurga , który skierował go do ortopedy . Powód nie mógł od razu umówić się na wizytę do ortopedy , gdyż zdarzenie zbiegło się w czasie ze Świętem Zmarłych. Powód dla pewności wykonał zdjęcie USG . Lekarz , który opisał zdjęcie stwierdził, że nie ma wskazań do natychmiastowej interwencji. Po Święcie Zmarłych powód zgłosił się do ortopedy , który uznał, iż konieczny jest zabieg kolana w warunkach szpitalnych. Powód został przyjęty do szpitala 15.11.2011r.wu kolanowego lewego , gdzie w dniu 16.11.2011r. wykonano u niego artroskopię stawu kolanowego lewego . Nadto usunięto rozerwane fragmenty więzadła krzyżowego przedniego . W rozpoznaniu stwierdzono zastarzałe , całkowite rozerwanie więzadła krzyżowego przedniego stawu kolanowego lewego-wg wywiadu uraz nastąpił 28.10.2011r.

( wyjaśnienia powoda k- 64, opinia biegłego z zakresu chirurgii urazowej i ortopedii

k- 72-74, dokumentacja medyczna k- 6,7)

Następnie powód był leczony szpitalnie od 10.01.2012r. do 23.01.2012r. , gdzie trafił z powodu przewlekłego wysiękowego stanu zapalnego stawu kolanowego lewego po przebytym zabiegu w dniu 16.11.2011r. podejrzewano także infekcję bakteryjną . Ponownie wykonano artroskopię stawu kolanowego lewego. Podczas zabiegu staw ten został oczyszczony. Następnie powód w dniach od 31.01.2012r do 21.02.2012r. był leczony w Klinice (...) w B. , gdzie wykonano u niego artrofibrozę stawu kolanowego lewego. W związku z urazem powód przebył rehabilitację . Uraz powoda został uznany za wypadek przy pracy , a Lekarz Orzecznik ZUS ustalił uszczerbek na jego zdrowiu w wysokości 10%.

( dokumentacja medyczna k-8 , opinia biegłego z zakresu chirurgii urazowej

i ortopedii k- 72-74 , wyjaśnienia powoda k- 64, decyzja ZUS k- 9)

Sąd dał wiarę zeznaniom przesłuchanych świadków , gdyż ich zeznania były spójne i wzajemnie się uzupełniały. Wszyscy świadkowie osobiście widzieli moment, w którym powód doznał urazu i identycznie opisali to zdarzenie. Mieli oni codzienny kontakt z powodem i mogli zaobserwować , że wcześniej nie miał on problemów ze zdrowiem , a w szczególności z lewym kolanem. Nadto zeznania świadków korespondowały z dokumentacją medyczną przedstawioną w sprawie.

Powód w swych wyjaśnieniach tak samo jak świadkowie zrelacjonował zdarzenie z 28.10.2011r. , a przedstawiony przez niego proces leczenia kolana odpowiadał faktom wskazanym w dokumentacji medycznej . Dlatego też Są uznał wyjaśnienia powoda za wiarygodne.

Zresztą stan faktyczny ustalony przez Sąd nie był przez pozwanego kwestionowany. Pozwany bowiem nie kwestionował faktu , że powód doznał urazu podczas zajęć na boisku szkolnym. . Jednakże w ocenie pozwanego rozpoznanie u niego zastarzałego , całkowitego rozerwania więzadła krzyżowego przedniego stawu kolanowego, wieloogniskowego rozmiękania chrząstki szklistej powierzchni rzepkowej stawu kolanowego oraz stan przerostowo-wysiękowy tego stawu z nastepową artrofibrozą wskazuje na ujawnienie się u powoda stanu chorobowego a nie na nieszczęśliwy wypadek w rozumieniu definicji zawartej w OWU. Według pozwanego uszkodzenia struktur stawu kolanowego są typowymi zmianami o charakterze przeciążeniowo-degeneracyjnym , które ujawniły się u powoda podczas zdarzenia w dniu 28.10.2011r.

Biegły specjalista z zakresu chirurgii , ortopedii i traumatologii stwierdził, iż dokumentacja medyczna przedstawiona przez powoda i przeprowadzone aktualnie jego badanie uzasadnia twierdzenie , że na skutek urazu w dniu 28.10.2011r. powód doznał skręcenia stawu kolanowego lewego z uszkodzeniem więzadła krzyżowego przedniego, z utrzymującą się niestabilnością przednią i zanikiem mięśnia czworogłowego uda lewego . Biegły dokonał określenia procentowego uszczerbku na zdrowiu powoda , który w jego ocenie wynosi 7%. Analiza dokumentacji medycznej pozwoliła biegłemu na stwierdzenie, że „zastarzały” dotyczy okresu od dnia zdarzenia tj. od 28.10.2011r. do dnia przyjęcia do szpitala tj. do 15.11.2011r. W aktach sprawy bowiem brak dokumentacji , która potwierdziłaby , że do uszkodzenia kolana powoda doszło przed zdarzeniem w dniu 28.10.211r. Biegły przyznał , że przerostowo-wysiękowe zapalenie stawu kolanowego powoda z istniejącą torbielą B. świadczy o istniejącym stanie zapalnym przed zdarzeniem , lecz ten stan zapalny nie był przyczyną całkowitego rozerwania więzadła krzyżowego przedniego . Przyczyną tego był uraz skrętny stawu kolanowego lewego w dniu 28.10.2011r. W ocenie biegłego sugestie pozwanego o przeciążeniu stawu kolanowego lewego powoda, ze względu na zawód jaki on wykonuje są nieuzasadnione. Nie znajduje to bowiem potwierdzenia w dokumentacji medycznej znajdującej się w aktach sprawy.

( opinia biegłego dr n. med. S. F. k-73,74)

Sąd uznał opinię biegłego za rzeczową i przekonującą . Biegły wykonał opinię na podstawie badania powoda i dokumentacji dotyczącej jego historii choroby. Biegły szczegółowo opisał uraz , którego doznał powód i odniósł się do wszystkich zarzutów pozwanego . W szczególności biegły jasno i przekonująco wskazał dlaczego użyte w dokumentacji medycznej powoda słowo „zastarzały” nie może być uznane za wcześniejszy stan chorobowy kolana powoda. Powód od razu po urazie zgłosił się do lekarza i nie może odpowiadać za to , że przyjęto go do szpitala na zabieg operacyjny dopiero 15.11.2011r. (tj. po 18 dniach od zdarzenia) i że z tego powodu użyto w rozpoznaniu terminu „zastarzały”. Również późniejszy stan zapalny kolana powoda nie był przyczyną rozerwania więzadła krzyżowego przedniego.

W sprawie bezsporne jest , iż strony łączy umowa ubezpieczenia grupowego ubezpieczenia pracowniczego P , do którego mają zastosowanie ogóle warunki ubezpieczenia (...) oraz umowa dodatkowego ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem ( kod warunków (...)). Na podstawie tej umowy pozwany z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków odpowiada do określonej kwoty za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu . W przypadku powoda –zgodnie z polisą -w chwili wypadku był on ubezpieczony na sumę 13.000 zł za 100% kalectwa , a w przypadku nieszczęśliwego wypadku za każdy procent trwałego kalectwa miał otrzymać 4% w/w kwoty tj. 520 zł.

( odpowiedz na pozew k- 24-25, pismo powoda k- 79, OWU k-33)

Zgodnie z art.805 § 1 k.c. przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Z zgodnie z art. 805 § 2 k.c. świadczenie ubezpieczyciela polega w szczególności na zapłacie:

1) przy ubezpieczeniu majątkowym - określonego odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie wypadku;

2) przy ubezpieczeniu osobowym - umówionej sumy pieniężnej, renty lub innego świadczenia w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku w życiu osoby ubezpieczonej.

Skoro uszczerbek na zdrowiu , którego doznał powód nie był wynikiem wcześniejszej choroby powoda, tylko urazu z dnia 28.10.2011r. , to Sąd uznał roszczenie powoda za uzasadnione.

Zgodnie z umową za 1% uszczerbku na zdrowiu pozwany zobowiązał się zapłacić powodowi 520 zł. Skoro uszczerbek na zdrowiu powoda wyniósł 7% to Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 3.640 zł z ustawowymi odsetkami od 02.01.2013r. do dnia zapłaty.

Mając na uwadze opinię biegłego i ustalony przez niego procentowy uszczerbek na zdrowiu powoda , Sąd oddalił powództwo w pozostałym zakresie . Jeżeli chodzi o odsetki , to zgodnie z umową powód nie mógł ich żądać od dnia zdarzenia , w którym doszło do urazu. Zgodnie bowiem z § 33 ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P (...) pozwany wykonuje zobowiązanie najpóźniej w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu objętym odpowiedzialnością . Z akt sprawy wynika, że powód zwrócił się do pozwanego o wypłatę odszkodowania 19.12.2012r.

( decyzja odmowna pozwanego z 21.12.2012r.) . Sąd uznał, iż termin14 dni był wystarczający dla pozwanego, aby mógł zapoznać się z dokumentacją dotyczącą zdarzenia z 28.10.2011r. , którą przedstawił mu powód i dlatego też zasądził odsetki od 02.01.2013r. do dnia zapłaty.

O kosztach orzeczono zgodnie z art. 98 § 1 k.p.c. i art. 100 k.p.c. Zgodnie z art. 100 k.p.c. w razie częściowego tylko uwzględnienia żądań koszty będą wzajemnie zniesione lub stosunkowo rozdzielone. Sąd może jednak włożyć na jedną ze stron obowiązek zwrotu wszystkich kosztów, jeżeli jej przeciwnik uległ tylko co do nieznacznej części swego żądania albo gdy określenie należnej mu sumy zależało od wzajemnego obrachunku lub oceny sądu.

W ocenie Sądu powód wnosząc ten pozew mógł być przekonany , iż należy mu się wyższe odszkodowanie , skoro decyzją ZUS ustalono u niego wyższy tj. 10% uszczerbek na zdrowiu. Dlatego też można przyjąć , że powód uległ tylko w nieznacznej części żądania. W związku z tym Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powoda całość kosztów jakie ten poniósł. Złożyły się na nie opłata w wysokości 300 zł i 360,22 zł zaliczki uiszczonej przez powoda na poczet kosztów biegłego.

Nadpłaconą kwotę 39,78 zł zaliczki na poczet kosztów opinii biegłego Sąd nakazał zwrócić powodowi ze Skarbu Państwa .

SSR Małgorzata Łosoś

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Wioletta Borowicka-Reinke
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Łosoś
Data wytworzenia informacji: